fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

รายงานสำรวจแนวโน้มการท่องเที่ยวของคนในวัน 50+ ที่เพิ่งออกมาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 จาก AARP มีข้อสรุปที่น่าสนใจ 3-4 ประเด็น ที่อยากนำมาถ่ายทอดเพื่อจะได้มีข้อสังเกตเปรียบเทียบกับสังคมบ้านเราว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียงกับวัยทำงาน (AARP เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของคนอเมริกันในวัย 50+ ) 

  1. ความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อน หรือเพื่อหนีจากชีวิตประจำวัน โดยจะเพิ่มขึ้นจาก 38% ในปีนี้เป็น 49% ในปี 2018 และ จาก 38% เป็น 47% ในปี 2018  ตามลำดับ
  2. สำหรับ Boomer ที่ยังทำงานอยู่จะใช้วันหยุด วันลาที่มีสิทธิ์ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดในปี 2018 และให้ความสำคัญของการทำงานระหว่างการเดินทางน้อยกว่าคนในกลุ่ม Gen X และ Millenials
  3. วางแผนในการใช้จ่ายสำหรับการเดินทางในปี 2018 สูงถึง US$6,400 หรือประมาณ 211,200 บาท (33 บาทต่อ 1US$) โดย 89% จากการสำรวจพบกว่าการวางแผนค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2017 หรือมากกว่า
  4.  ปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกที่พักคือสิ่งอำนวยความสะดวก โดย 76% ของกลุ่มที่ใช้บริการเช่าบ้านพักส่วนตัว จะเน้นเรื่องครัว เครื่องล้างจาน และ 47% ที่เลือกใช้บริการเข้าพักตามโรงแรม ชอบบริการของโรงแรมอย่างเช่น Room Service และ Concierge
  5. สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ ต้องการท่องเที่ยวกับคนในพื้นที่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 40% ในปี 2017 เป็น 49% ในปี 2018

คำแนะนำ

ถึงแม้รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มคนวัย 50+ ในบ้านเราอาจจะแตกต่างจากคนอเมริกัน แต่ก็เชื่อว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และต้องการใช้เวลาเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อชดเชยกับการทุ่มเททำงานหนักมาตลอดในวัยทำงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ควรกลับมาให้ความสนใจกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น และสร้างบริการ ออกแบบการบริการที่สามารถตอบสนองกลุ่มนี้มากขึ้น ทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก การสื่อสาร และบริการที่สร้างความประทับใจ

ที่มาของข้อมูล : AARP.org