Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Month: January 2020

โรงแรมจะปรับตัวอย่างไรกับขาลง

เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีปัจจัยภายนอกมากระทบเพิ่มเติม ถึงเวลาแล้วหรือยังว่าคุณควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร...