fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ทิศทาง การเติบโตในจังหวัดท่องเที่ยว
ทิศทางการเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว

ทิศทาง การเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว – จะไปทางไหน ใครกำหนด

แต่ละโรงแรมมีเป้าหมายในการเติบโตแตกต่างกัน แต่บน ทิศทาง ที่แตกต่างกันนั้น เราอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเดียวกัน สาธารณูปโภคเดียวกัน หน่วยงานฝ่ายปกครองหน่วยงานเดียวกัน แล้วเราจะกำหนดแนวทางในการพัฒนาของจังหวัดได้จริงหรือเปล่า

ธุรกิจโรงแรมที่พักของคุณตั้งอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นจังหวัดหลัก หรือจังหวัดรอง ?

ใครเป็นคนกำหนดทิศทางการเติบโตของจังหวัดคุณ ?

และถ้าต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเติบโตในจังหวัด ควรจะทำอย่างไร ?

.

.

สัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยมีการสัมมนาในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีการถ่ายทอดการสัมมนาทางช่องทางออนไลน์ให้ร่วมรับฟังได้ ซึ่งเนื้อหาในช่วงท้ายของการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใต้ที่น่าสนใจ แต่จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงได้นั้น ต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจากภาครัฐและภาคเอกชน แต่ที่สำคัญคือ “การตั้งเป้าหมายร่วมกันของชุมชนแต่ละชุมชน แต่ละจังหวัด”

.

.

ภาพที่ 1

++ ระบบการปกครองแบบกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นผ่านสายงานจากกระทรวงมหาดไทย ลงไปสู่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

++ ระบบการกระจายสายงานการบริหารจากระดับคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการบริหารจัดการในแต่ละกระทรวงเพื่อช่วยขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัด

++ บทบาทของภาคธุรกิจในแต่ละจังหวัดที่จะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด อาจผ่านการรวมตัวของภาคสมาคมทางธุรกิจแต่ละประเภท

.

.

ภาพที่ 2

++ เครื่องมือ และพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนมีอะไรบ้าง

++ ในพื้นที่จังหวัดของคุณ หรือในพื้นที่ภาคของคุณต้องการเครื่องมืออะไรบ้าง

++ ความพร้อมของผู้ใช้งานในจังหวัดอยู่ในระดับไหน ต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมศักยภาพ

.

.

.

ภาพที่ 3

++ สถานะทางธุรกิจของคุณอยู่ตรงจุดไหนในปัจจุบัน

++ ทิศทางธุรกิจของคุณ กำหนดไปในทิศทางใดในอีก 5 ปี หรือในอีก 10 ปี

++ ถ้าจะไปถึงจุดที่ตั้งเป้าหมายไว้ จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อย่างไร

.

.

.

รวม 3 ภาพเข้าด้วยกันแล้ว คุณคิดว่า จังหวัดของคุณอยู่ตรงจุดไหน และถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด ทิศทาง และอนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดของคุณ

.

.

ในภาพใหญ่ในระดับมหภาค แน่นอนว่าต้องใช้ตัวเลขทางเศรษฐกิจ สถิติที่ผ่านมาที่มีรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเป็น 10 ปี ซึ่งตัวเลขที่เก็บอาจมีประโยชน์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ จุดที่ต้องการข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้วิเคราะห์ จัดการ และวางแผนการขับเคลื่อนในระดับประเทศ ซึ่งในเรื่องการวางแผนระยะยาวก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะทำให้เรามองเห็นภาพรวมถึงทิศทางในการเดินไปข้างหน้า ซึ่งอาจจะยาวข้ามจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

แต่ไม่ได้แปลว่าในระหว่างทางในการเดินทางนั้น จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผน ปรับ ทิศทาง ให้เข้ากับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้

สมมติว่าถ้าภาคใต้มองว่าทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะมาจากธุรกิจต่อไปนี้ โดยใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายเงินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Digital Payment) เพื่อให้เงินหมุนเวียนได้รวดเร็วขึ้น จะต้องทำอย่างไร

  1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
  2. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness & Longivity )
  3. อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูง (Future Food)
  4. เกษตรแม่นยำ (Precise Farming)

.

.

เราอาจต้องกลับมาพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  • กลับมาทำธุรกิจของตนให้รอด โดยเริ่มจากการประเมินสถานะของธุรกิจคุณในปัจจุบันอยู่ตรงไหน เช่น ความสามารถในการสร้างรายได้ต่อปี ความสามารถในการจ้างแรงงานต่อปี ภายใต้การใช้เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่ และถ้าตั้งเป้าหมายใน 5 ปีว่าจะไปตรงจุดนั้น จะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ เพื่อที่จะสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
  • เทียบเคียงกับผู้ที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่ของคุณ เช่น ถ้าในจังหวัดของคุณมีคนทำธุรกิจโรงแรมต่ำกว่า 50 ห้องเช่นเดียวกับคุณ 10 แห่ง มีคนทำโรงแรมมากกว่า 100 ห้อง อีก 5 แห่ง และมีที่พักแบบไม่เป็นโรงแรมอีก 30 แห่ง … ลองคิดเฉพาะในธุรกิจโรงแรม จะสร้างรายได้ให้จังหวัดคุณอยู่ที่เท่าไหร่ และคุณถือส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์
  • จากตัวเลขความสามารถในการสร้างรายได้ต่อปีของคุณ คุณใช้เงินขับเคลื่อนเท่าไหร่ ให้ลองเทียบเคียงกับเพื่อนร่วมธุรกิจ เพื่อประมาณการหาตัวเลขของทั้งจังหวัดว่าต้องการใช้เงินเท่าไหร่ในการขับเคลื่อน
  • รวบรวมประเด็น และประมาณการตัวเลขเงินทุน เงินหมุนเวียนที่ต้องการใช้ในการเติบโตไปในทิศทางที่ตั้งเป้าหมาย แยกออกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน เช่น ด้านการลงทุน ด้านการพัฒนาบุคคลกร ด้านการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานไหนบ้าง ด้านความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
  • ควรประมาณการตัวเลขสิ่งที่ธุรกิจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลภาวะอันเกิดจากการผลิตของเสียใส่ในชุมชน ขยะมูลฝอย อากาศ ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ควรนำมาเป็นประเด็นในคำนวณค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณในการจัดการสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาให้สภาพธรรมชาติของจังหวัดยังคงอยู่อย่างสวยงามและช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

.

.

.

ถ้าทุกจังหวัดพูดแต่ประเด็นในการเติบโตไปข้างหน้า แต่ไม่พูดถึงผลกระทบที่จะสร้างค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพแวดล้อม ตัวเลขต่าง ๆ ที่เราวาดฝันไว้คงจะไม่เกิดเป็นแน่ เพราะในอีก 5 ปีข้างหน้าอาจไม่เหลือสภาพทางธรรมชาติที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน

อยากเชิญชวนให้แต่ละจังหวัดหันมามองให้รอบด้าน มองภาพรวมและตั้งงบประมาณเพื่อรักษาธรรมชาติ ดูแลธรรมชาติ กำจัดของเสียประเภทต่าง ๆ ให้มาก ๆ …. อาจทำให้เรามองทิศทางของจังหวัดเราเปลี่ยนไป

.

.

// อ่านวิธีจัดพอร์ตโรงแรมได้ที่ https://thethinkwise.com/2022/05/27/hotel-market-portfolio-จัดพอร์ต/

// ดูย้อนหลัง สัมมนาวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ประจำปี 2565