fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

About thethinkwise

thethinkwise ที่ปรึกษาโรงแรม
thethinkwise – hotel consulting service based in Bangkok, Thailand

thethinkwise เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ หรือบริษัทรับบริหารจัดการจาก ต่างประเทศ จึงอยากให้คำแนะนำ แบ่งปันประสบการ์ณในการบริหารจัดการโรงแรมที่พักขนาดเล็ก โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2545 ให้คำแนะนำในแบบทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ติวเข้มให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักขนาดเล็กตั้งแต่การวางแนวคิดหลัก (Concept)ไปจนถึงโรงแรมสามารถเปิดให้บริการได้ เน้น การคิด วิเคราะห์ และวางแผนงานอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงปัจจัย ต่างๆเข้าด้วยกัน และนำแนวคิดเรื่องการสร้างแบรนด์ และพัฒนาแบรนด์ประสบการ์ณในการใช้บริการ (Branded Experience)ในแบบ “รู้ให้จริง ทำให้เป็น”

 

ทำไมต้อง thethinkwise และทำไม “โรงแรมเล็กควรสร้างแบรนด์”

 โรงแรมเล็กมีเสน่ห์ที่โดดเด่นบนความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละโครงการ ไม่ใช่แต่เรื่องงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมหรือการตกแต่งภายใน ดังนั้น ถ้าเราไม่นำสิ่งที่น่าสนใจจากภายในออกมาเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการ์ณที่น่าสนใจและน่าประทับใจ ก็เท่ากับว่า เรามีแต่สิ่งปลูกสร้าง แต่ขาดความเป็นตัวตนจากข้างใน

การสร้างแบรนด์ก็เช่นกัน เราเน้นเรื่องประสบการ์ณของลูกค้าที่มาใช้สินค้าและบริการของเรา ดังนั้นการทำโรงแรมที่พักขนาดเล็กที่นำเรื่องราวของการสร้างแบรนด์มาพัฒนาเรื่องประสบการ์ณของผู้เข้าพักตั้งแต่เริ่มโครงการ ย่อมมีเรื่องราวที่น่าสนใจ น่าติดตาม น่าค้นหาเพิ่มมากขึ้น

ไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นเป็นธุรกิจที่ว่าด้วยคนและประสบการ์ณการเดินทางอยู่แล้ว ดังนั้น การสร้างแบรนด์ให้โรงแรมที่พักขนาดเล็กนั้นจึงไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ แต่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แต่ยังไม่ได้นำออกมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดเท่านั้นเอง

 

   อมรพรรณ สมสวัสดิ์

  Founder & Creator

#thethinkwise is a hotel consulting specialist that offers expert advice and solutions to hotels and hospitality businesses. A long-term experienced professionals provides a wide range of services, including revenue management, marketing strategy, technology optimization, and operational efficiency. #thethinkwise helps clients to improve their financial performance and enhance the guest experience.