Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Amornpan Somsawasdi

โรงแรมจะทำอย่างไร ? เมื่อการตลาดไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้

นักการตลาดจะทำอย่างไรเมื่อแผนการตลาดไม่สามารถทำล่วงหน้าได้อย่างที่เคยเป็น ? เมื่อสภาพตลาดปัจจุบันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลย เพราะมีปัจจัยที่ไม่มีใครสามารถควบค...

แล้วโรงแรมควรสื่อสารอะไรในช่วงวิกฤติ

ก่อนจะตอบว่าโรงแรมควรสื่อสารอะไรในช่วงวิกฤติ ควรตอบคำถามก่อนว่า (1) "คุณจะสื่อสารกับใคร" - ข้อนี้เป็นคำถามสำคัญเพราะคือลูกค้าของคุณ และคุณแบ่งลูกค้าคุณ...

Amornpan Somsawasdi

A specialist for small hotels from concept to operation. A Brand consultant for small hotels to ensure that your individual hotels will be growing with good branding. A coach to lead and guide you a practical method in executing sales and marketing as well as provide a good training for your operational service team.