fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

บริการโรงแรม

Hotel service with care

บริการโรงแรมท่ามกลางโควิด-19

ให้บริการด้วยความห่วงใย ให้บริการด้วยความห่วงใย ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อ ณ วันนี้ 985 คน และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากยังมีการเคลื่อนที่ของคนไปมาข้ามจัง...