fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ESG
ถึงเวลาของ ESG กับธุรกิจโรงแรม

ถึงเวลาของ ESG กับธุรกิจโรงแรม

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม โลกร้อน การใช้พลังงาน การสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ การจำกัดขยะ การลดปริมาณการสูญเสียอาหาร การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย สิ่งเหล่านี้มีการพูดกันมาหลายสิบปี จนกระทั่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลก ขยับเข้ามาส่งผลกระทบใกล้ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นทุกวัน … จนเกิดแรงผลักดันผ่านความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ บนโลกบนนี้ องค์กรภาครัฐและเอกชน ไปจนถึงภาคประชาชนของแต่ละประเทศ ต้องมาช่วยกันอย่างจริงจัง และก็เช่นกันที่ถึงเวลาของ ESG กับธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรม

.

ESGหรือการนำแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านความรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่

 1. E- Environment ความรับผิดชอบขององค์กร/บริษัทต่อสิ่งแวดล้อม
 2. S – Social ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างหลักเกณฑ์เพื่อชี้วัดในเรื่องการจัดการด้านต่าง ๆ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร ทั้งเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสาร
 3. G – Governance หลักการที่ใช้ชี้วัดการกำกับดูแลเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

.

การที่แต่ละองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับESG เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่สะท้อนผ่านการแสดงออกถึงบทบาทความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน

.

ธุรกิจโรงแรมควรเร่งมืออย่างไร เมื่อนักท่องเที่ยวคาดหวังมากขึ้น

จากงาน Webinar โดย CBRE ในหัวข้อ Reimagining and Future-proofing Your Hotel in the Post-Pandamic เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการพูดถึงประเด็นในเรื่องบทบาทของ ESG ต่อธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นกัน และได้มีการหยิบยกผลการสำรวจที่สะท้อนความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไว้ดังนี้

 • 61% ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในแบบที่มีแนวทางความยั่งยืน หลังจากเกิดวิกฤติโควิด-19
 • 73% มีโอกาสที่จะเลือกที่พักที่มีแนวทางแบบยั่งยืน (Sustainable Policy)
 • 68% อยากเห็นว่าเงินที่จับจ่ายใช้สอยในแต่ละพื้นที่กระจายไปสู่ชุมชนที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่

เรียกได้ว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นตลอด Customer Journey เลยทีเดียว

.

นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างแผนการปฎิบัติงานภายใต้แนวคิดESG อย่างเป็นรูปธรรมของเครือโรงแรม Accor ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเช่นกันว่าโครงการอะไรบ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น

 • การลดปริมาณคาร์บอน
 • การเลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 • การร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน พันธมิตรต่าง ๆ
 • การสร้างการรับรู้ การฝึกอบรมพนักงาน

.

โรงแรมที่พักควรปรับตัวอย่างไร

แนวทางในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้ยั่งยืนนั้น หลักการที่สำคัญ ต้องเริ่มจาก “เจ้าของกิจการ” ซึ่งในประเด็นนี้เราเคยหยิบยกนำมาพูดถึงกันหลายครั้ง หลายวาระ และหนึ่งในนั้นคือเรื่องการกำหนดทิศทางของธุรกิจโรงแรมในระยะยาวที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของชุมชน อำเภอ จังหวัด ภูมิภาคและเป้าหมายประเทศไทยไปในทางเดียวกัน

[อ่านบทความย้อนหลัง เรื่อง ทิศทางการเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว https://thethinkwise.com/2022/07/13/growth-direction-provincial-scale-ทิศทาง/ ]

.

ภายใต้แนวคิดว่าด้วยความรับผิดชอบและการสร้างหลักเกณฑ์เพื่อกำกับและชี้วัดความคืบหน้าในการทำงานใน 3 ส่วน คือ Enviornmental, Social และ Governance นั้น สำหรับโรงแรมที่พักขนาดเล็กนั้น การเริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ ตั้งเป้าหมายที่อิงกับขนาดธุรกิจและเป้าหมายของจังหวัด หรือใครจะใช้กรอบของ COP27 ที่ประเทศไทยร่วมประชุมและรับเรื่องกรอบเวลามาเป็นกรอบใหญ่ในการทำงาน ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด

.

หากย้อนกลับไปดูสิ่งที่โรงแรมเชนขนาดใหญ่อย่าง Accor ลงมือทำมาอย่างต่อเนื่อง ก็จะเห็นว่า เรื่องเล็ก ๆ ที่องค์กรสื่อสาร และสร้างการรับรู้ทั้งกับทีมงาน และผู้มีส่วนได้เสียในลำดับวงเชื่อมโยงแต่ละวงก็ชัดเจนว่ามีความคืบหน้าอย่างแน่นอน

.

โรงแรมที่พักขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการจะเริ่มทำงานในแนวทาง ยั่งยืน อย่างจริงจัง ควรเตรียมงานและลงมือทำดังนี้

 1. การกำหนดนโยบายและทิศทางธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนา 5 ปี ระยะกลาง และ 10 ปี ระยะยาว เพื่อจะได้เห็ฯทิศทางในการก้าวเดินไป
 2. วางโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งทีมปฏิบัติการ ทีมขับเคลื่อน ทีมกำกับดูแล และการอนุมัติต่าง ๆ
 3. กำหนดงบประมาณประจำปี และแต่ละปีต่อไป จากเดิมบางโรงแรมอาจมีการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 5-10% ของรายได้รวม ก็นำมาประเมินผลว่าเพียง หรือมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร
 4. กำหนดเป้าหมายและแผนงานกิจกรรมในรายละเอียดทั้ง 3 ส่วน คือ Environmental, Social และ Governance
 5. กำหนดตารางการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ

ทั้งหมด 6 ข้อควรมีการอนุมัติทั้งในหลักการและเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมทั้งการเพิ่มเนื้อหาเรื่องESG เข้าไปในวิสัยทัศน์ (Mission) ของโรงแรมด้วย

.

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับESG และแนวทางในการพัฒนาโรงแรมแบบ ยั่งยืน มีมากมายและแพร่หลายมากขึ้น มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เลือกค้นค้นหาข้อมูล

 1. ESG in Hotel Real Estate : Understanding ESG & the hotel asset lifecycle
 2. Hotel Sustainability: 27 Statistics Illustrating the Growth of ESG in the Hotel Industry
 3. ไมเนอร์ ฝังกลยุทธ Sustainability